Gestaltterapi

Et hovedmål med gestaltterapien er å skape bevissthet og motivasjon hos klienten til å ta tilbake ansvaret for egne valg og handlinger.

Som individer tror vi ofte at vi ikke har valg, og opplever at de ytre omgivelsene, eller fortiden vår, styrer og preger livene våre mer enn oss selv. For å endre denne ubalansen er det viktig å få en forståelse og en erkjennelse om hva som er i ubalanse, hvordan det påvirker oss, og hvordan vi selv kan være med å skape denne ubalansen. I gestaltterapien tenker vi med andre ord at det er gjennom å erkjenne og se det som er, at endringer skjer, og gjennom en slik prosess kan vi justere og endre tanke- og adferdsmønstrene våre. Noen ganger er det slik at en vanskelig livssituasjon ikke kan endres, da er det om å gjøre å finne ut hvordan vi kan leve best mulig med dette gjennom å bevisstgjøre mulighetene omgivelsene gir.

I gestaltterapien er målet å forstå og erkjenne hvem vi er, og ikke hvordan vi burde være. Vi ønsker å ha fokus på hvert enkelt individs unikhet. Gjennom å se seg selv som unik, bli kjent med potensialet sitt, og se de sidene som kan virke begrensende på en selv og andre, blir vi mer hele mennesker. Målet med terapien er enkelt sagt å bli bedre kjent med seg selv, og få de ulike sidene til å samarbeide, støtte og utfylle hverandre. Dette vil igjen gi oss en opplevelse av indre trygghet og ro, og gjøre oss sterkere i møte med omgivelsene våre.

I gestaltterapien har klient og terapeut en jeg/du relasjon. Terapeuten møter klienten som et ”profesjonelt medmenneske”. Sammen har de et felles forskningsprosjekt, og det er klienten. Vi er opptatt av det som skjer her og nå i samspillet mellom klient og terapeut. Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å bli oppmerksom på hvem vi er, og gjennom det justere ideer og adferdsmønstre som stammer fra fortiden.

Gestaltterapien har sine røtter i humanistisk psykologi og terapi, og bygger på gestaltpsykologiske teorier. Den har et holistisk (helhetlig) perspektiv, er inspirert av fenomenologien (å se, og erkjenne det som er), eksistensiell terapi (omhandler de store og viktige livsspørsmålene) og av østens filosofi som ofte kjennetegnes av tilstedeværelse; her og nå.

Hvorfor terapi?
Det finnes mange grunner til å gå i terapi. Noen har f.eks. opplevd noe vanskelig i livet som de trenger å bearbeide. Andre ønsker terapi fordi de føler at de står ”fast” i livet sitt. Kanskje det er vanskelig å finne meningen med livet? Andre opplever at livet er i ubalanse og trenger veiledning og støtte til å finne et nytt balanseståsted. Noen ønsker å bli bedre kjent med seg selv, se og utvikle potensialet sitt, og bli kjent med tankemønstrene som hindrer dem i å leve det livet de ønsker å leve. Andre oppsøker terapi når de opplever konflikter eller vanskelige relasjoner til kollegaer, venner, familie, eller i samlivet sitt. Noen vet hvorfor de ønsker å gå i terapi, andre kjenner at det er noe som ikke stemmer/ noe som ikke er slik det bør være.
Det er en ensom og vanskelig oppgave å ta vare på seg selv, derfor kan det oppleves som healende og meningsfylt å oppsøke en profesjonell samtaleterapeut som kan være tilstede for deg, støtte og veilede deg i sårbare og vanskelige livssituasjoner.

Eksempler på grunner til å gå i terapi:
Et ønske om personlig vekst og utvikling, krevende tankemønstre, slitenhet og utbrenthet, samlivs-/familieproblemer, konflikter på arbeidsplassen, lav selvfølelse, sjokk og traumer, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, seksuelle overgrep og vold, rusproblemer.

For timebestilling, eller mer informasjon, send meg en e-post.